پیش از عزیمت

مراکز معلومات مهاجرت (MRCs) جلسات راهنمایی رایگان را برای تمام مهاجرین دارای انگیزه و درحال عزیمت (کارگران، متخصصین، محصلین، فامیل ها، مردان و زنان جوان) فراهم می سازد. ما تاکید زیادی بر روی دقت و اعتبار اطلاعات درباره مهاجرت امن در ارتباط با اشتغال، اقامت و تحصیل داریم. جلسات راهنمایی فواید مهاجرت منظم  را روشن ساخته و خطرات و عواقت مهاجرت نامنظم را نشان می دهد.

این جلسات به شما در گرفتن تصمیم آگاهانه کمک می نماید.

ما این جلسات را برای محصلین در انستیتوت های تخنیکی و حرفوی، کالج ها، و دانشگاه ها برگزار می کنیم. این جلسات درباره مهاجرت امن، روندهای مهاجرت جاری و خطرات و عواقب مهاجرت افراد از طریق قاچاق انسان و مهاجر می باشند.

مشاورین مرکز معلومات مهاجرت انستیتوت های تخنیکی، کالج ها، دانشگاه ها و اجتماعات را به منظور جلسات آگاهی رسانی را به طور منظم بازدید می کنند.

لطفا در صورتی که از ما درخواست بازدید از مکتب تان، اجتماع تان، قریه تان برای افزایش آگاهی درباره مهاجرت را دارید، با ما در تماس شوید:

ما اطلاعات را بر اساس نیازهای شما ارائه می دهیم! برای کسب اطلاعات بیشتر بیایید و با ما دیدار کنید/  تماس بگیرید:

مرکزمعلومات مهاجرت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم

کابل افغانستان

موبایل: 93799599898+

www.mrcafghanistan.af