سوالات متداول

مرکز معلومات مهاجرت (MRC) چیست؟

مرکز معلومات مهاجرت مکانی است جهت ارائه خدمات به طور مستقیم به مهاجرین به منظور تسهیل و ارتقای مهاجرت قانونی، داوطلبانه، منظم و محافظت شده.

چه کسانی می توانند با ما در تماس شوند؟

افراد دارای انگیزه مهاجرت، کارگران مهاجر، عودت کنندگان، افغان هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند، محصلین و اعضای فامیل مهاجرین می توانند با ما تماس بگیرند.

آیا مرکز معلومات مهاجرت می تواند کار را در خارج از کشور انجام دهد؟

نخیر، مرکز معلومات مهاجرت نمی تواند وظیفه ای را در خارج از کشور برای شما تضمین نماید. مرکز معلومات مهاجرت، مرجعی برای اطلاعات و راهنمایی مهاجرین است. مرکز معلومات مهاجرت یک مرکز کاریابی یا اداره استخدام نیست.

آیا مرکز معلومات مهاجرت می تواند برایم ویزا تهیه نماید؟

نخیر، مراکز معلومات مهاجرت نمی توانند تسهیلات ویزا را ارائه دهند. با این حال، ما می توانیم شما را در مراحل دریافت ویزا راهنمایی کنیم.

آیا برای خدمات خود هزینه دریافت می کنید؟

نخیر، تمامی خدمات ما کاملا رایگان است.

آیا مرکز معلومات مهاجرت می تواند جلسات راهنمایی را برای محصلین برگزار نماید؟

بله، مرکز معلومات مهاجرت جلسات راهنمایی را برای محصلین انستیتوت های حرفوی و تخنیکی، کالج ها و دانشگاه ها برگزار می کند. مشاورین مرکز معلومات مهاجرت به طور منظم از انستیتوت های تخنیکی، کالج ها و دانشگاه ها برای برگزاری جلسه آگاهی رسانی بازدید می نمایند.

چه فرصت ها / راه هایی برای محصلانی که می خواهند در خارج از کشور تحصیل کنند، موجود است؟

  • وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرجع فرصت های تحصیلی برای افغانستان است که از طریق این وزارت اعلام می گردد. آدرس وبسایت: https://www.mohe.gov.af/prs/scholarship 
  • صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت نیز معلومات درباره فرصت های تحصیل موجود برای افغان ها را انعکاس می دهد. آدرس صفحه فیسبوک: https://www.facebook.com/mrcafghanistan 

 

چگونه مرکز معلومات مهاجرت در مهاجرت به خارج از کشور به من کمک می کند؟

مرکز معلومات مهاجرت می تواند به شما اطلاعاتی ارائه دهد که برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد مهاجرت مفید خواهد بود.